Browse Source

persone distaccate

Davide Alberani 1 year ago
parent
commit
c1790f7ff5
3 changed files with 4 additions and 0 deletions
  1. 4 0
      spam-ita-o
  2. BIN
      spam-ita-o.dat
  3. BIN
      spam-o.dat

+ 4 - 0
spam-ita-o

@@ -3258,3 +3258,7 @@ Pnaaninppvhbyb enppbagn pbzr un snggb zvyvbav vairfgraqb va Ovgpbva
 Fcnz qry tvbeab:
 
 Ny zbzragb frv fhy chagb qv pbzzrggrer ha tenir reeber!
+%
+Fcnz qry tvbeab:
+  
+Fbab yn crefban cvù qvfgnppngn qry zbaqb r vy qraneb aba zv qà sryvpvgà

BIN
spam-ita-o.dat


BIN
spam-o.dat